บทความ

วาจาสุภาษิต

หมวดหมู่: ประเด็นธรรม

ภิกษุ ทั้งหลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. องค์ห้าประการอย่างไรเล่า ? ๕ ประการ คือ

กล่าวแล้วควรแก่เวลา (กาเลน ภาสิตา โหติ)

กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจา ภาสิตา โหติ)

กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ)

กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ)

กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา โหติ)

 

ภิกษุ ทั้งหลาย ! วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. องค์ ๔ ประการอย่างไรเล่า ? ๔ ประการ คือ

กล่าวเป็นสุภาษิตเท่านั้น ไม่กล่าวเป็นทุพภาษิต

กล่าวเป็นธรรมเท่านั้น ไม่กล่าวเป็นอธรรม

กล่าววาจาน่ารัก (แก่ผู้ฟัง) เท่านั้น ไม่กล่าววาจาไม่น่ารัก (แก่ผู้ฟัง)

กล่าววาจาสัจจ์เท่านั้น ไม่กล่าววาจาเหลาะแหละ

 

สาระเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา จะรวมลงใน ความจริง และความดีงาม

คำพูดที่เป็นสิ่งที่ใช้สื่อถึงสิ่งต่างๆนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนตามที่ได้ตรัสไว้ข้างต้นนั้น ...

04 กันยายน 2566

ผู้ชม 142 ครั้ง

Engine by shopup.com