บทความ

กาลามสูตร

หมวดหมู่: ประเด็นธรรม

อย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมา

อย่าได้ถือโดยลำดับสืบๆกันมา

อย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้ๆ

อย่าได้ถือโดยอ้างตำรา

อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา

อย่าได้ถือโดยนัยคือคาดคะเน

อย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการ

อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกันลัทธิของตน

อย่าได้ถือโดยเชื่อว่า ผู้พูดสมควรจะเชื่อได้

อย่าได้ถือโดยความนับถือว่า สมณะผู้นี้เป็นครูของเรา

เมื่อไรท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่า  ธรรมเหล่านี้ เป็นอกุศล  ธรรมเหล่านี้มีโทษ  ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน  ธรรมเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้ว เป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อทุกข์ ดังนี้  ท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสีย เมื่อนั้น

เมื่อไร ท่านรู้ด้วยตนนั่นแลว่า  ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล  ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ  ธรรมเหล่านี้ ท่านผู้รู้สรรเสริญ  ธรรมเหล่านี้ใครประพฤติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์  เป็นไปเพื่อสุข ดังนี้  ท่านควรถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่ เมื่อนั้น.

23 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 240 ครั้ง

Engine by shopup.com